Caută
 • Mădălina Țambrea

Suspendarea contractului individual de muncă

Potrivit dispozițiilor Codului Muncii, suspendarea contractului individual de muncă poate interveni:

 • de drept;

 • prin acordul părţilor;

 • prin actul unilateral al uneia dintre părţi.


Efectele suspendării contractului individual de muncă constau în suspendarea prestării muncii de către salariat şi a plăţii drepturilor salariale de către angajator.

În cazul în care suspendarea contractului individual de muncă intervine din cauza unei fapte imputabile salariatului, atunci acesta nu va beneficia de niciun drept care rezultă din calitatea sa de salariat pe durata suspendării.

Dacă pe parcursul perioadei de suspendare a contractului intervine o cauză de încetare de drept a contractului individual de muncă, atunci cauza de încetare de drept va prevala.


Este important faptul că pe parcusul suspendării se vor suspenda și toate termenele care au legătură cu încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului individual de muncă, cu excepţia situaţiilor în care contractul individual de muncă încetează de drept.


Contractul individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situaţii prevăzute de lege:

 • concediu de maternitate;

 • concediu pentru incapacitate temporară de muncă;

 • carantină;

 • exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi executive, legislative ori judecătoreşti, pe toată durata mandatului, dacă legea nu prevede altfel;

 • îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat;

 • forţă majoră;

 • în cazul în care salariatul este arestat preventiv, în condiţiile Codului de procedură penală;

 • de la data expirării perioadei pentru care au fost emise avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu şi-a reînnoit avizele, autorizaţiile ori atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de muncă încetează de drept;

 • în alte cazuri expres prevăzute de lege.

De asemenea, contractul individual de muncă poate fi suspendat și din iniţiativa salariatului, în următoarele situaţii:

 • concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;

 • concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;

 • concediu paternal;

 • concediu pentru formare profesională;

 • exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe toată durata mandatului;

 • participarea la grevă;

 • concediu de acomodare.

Un alt caz de suspendare poate interveni în situaţia absenţelor nemotivate ale salariatului, în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil, contractul individual de muncă, precum şi prin regulamentul intern.


Situațiile în care contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în următoarele sunt:

 • în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti;

 • în cazul întreruperii sau reducerii temporare a activităţii, fără încetarea raportului de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare;

 • în cazul în care împotriva salariatului s-a luat, în condiţiile Codului de procedură penală, măsura controlului judiciar ori a controlului judiciar pe cauţiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligaţii care împiedică executarea contractului de muncă, precum şi în cazul în care salariatul este arestat la domiciliu, iar conţinutul măsurii împiedică executarea contractului de muncă;

 • pe durata detaşării;

 • pe durata suspendării de către autorităţile competente a avizelor, autorizaţiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor.

În ultimul rând, contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părţilor, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale.

43 afișare0 comentariu