Caută
  • Mădălina Țambrea

Facilități privind plata chiriei pentru perioada stării de urgență


Chiriașii: operatori economici, practicanți ai profesiilor liberale, entitățile juridice de drept privat, a căror activitate a fost întreruptă sau ale căror venituri sau încasări au scăzut cu cel puțin 15% în luna martie 2020 față de media ultimului an calendaristic în perioada de aplicare a stării de urgență, persoanele fizice afectate economic direct sau indirect în perioada de aplicare a stării de urgență, pot amâna la cerere, fără plată de dobânzi și penalități, plata chiriei pentru folosința imobilelor înregistrate ca sedii, puncte de lucru sau locuințe.


Plata chiriilor către proprietari va fi efectuată de către organul fiscal teritorial competent.


În acest sens, chiriașii trebuie să depună o cerere, ce va fi însoțită de următoarele:


a)contractul de locațiune între locator și locatar;

b)act adițional între locator și locatar la contractul de locațiune, care va conține următoarele:

– acordul părților pentru amânarea plății chiriei, durata perioadei de amânare a plății chiriei, suma aferentă acestei perioade de amânare;

– datele de identificare ale locatorului și locatarului;

– datele contului bancar al locatorului în care urmează a se face plata de către organul fiscal teritorial competent;

– data semnării și semnăturile ambelor părți;

c)orice fel de act al locatarului care dovedește imposibilitatea plății chiriei în perioada specificată în actul adițional dintre locator și locatar.


Pentru a beneficia de amânarea la plata chiriei, solicitanții trebuie să pună la dispoziția organului fiscal teritorial competent orice fel de act justificativ care să ateste imposibilitatea plății chiriei în perioada specificată în actul adițional dintre locator și locatar.


Pot face cerere de plată către operatorul fiscal teritorial competent locatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) chiria lunară specificată în actul adițional dintre locator și locatar este mai mică, cel mult egală cu chiria din luna februarie 2020;

b) valoarea chiriei lunare din actul adițional este de maximum 10.000 RON pentru operatorii economici pentru fiecare locație și maximum 2.000 RON pentru persoane fizice pentru o singură locație.

De asemenea, în anul 2020 nu sunt venituri impozabile veniturile din cedarea folosinței bunurilor imobile obținute în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere sau uzufruct.


Contribuabilii care beneficiază de acest beneficiu, vor fi aceia care reduc pe perioada anului 2020 contravaloarea folosinței bunului imobil, stabilită în bani și/sau în natură, potrivit contractului încheiat între părți, cu cel puțin 30% față de contravaloarea folosinței bunului imobil aferentă lunii februarie 2020.


Locatarii care beneficiază de aceste prevederi sunt obligați să plătească chiriile lunare, a căror plată a fost amânată prin act adițional între locator și locatar, organului fiscal teritorial competent, care a plătit aceste chirii locatorului, eșalonat, în rate egale, după perioada în care plata a fost amânată, până la 31 decembrie 2020.


În cazul în care locatarii nu își îndeplinesc această obligație, organul fiscal teritorial competent procedează la executarea silită a creanțelor nerecuperate.


Aceste facilități se aplică în mod corespunzător pentru toată perioada stării de urgență, precum și pentru luna următoare celei în care a încetat starea de urgență.11 afișare0 comentariu