Caută
 • Mădălina Țambrea

Cum înființezi o firmă online?


Oficiul Naţional al Registrului Comerţului oferă posibilitatea înființării online a firmelor prin intermediul portalului https://portal.onrc.ro, așadar, nu mai este necesar să ne deplasăm la Registrul Comerțului.

Pentru înregistrarea la Registrul Comerţului a unui profesionist, aveţi posibilitatea utilizării portalului de servicii online al ONRC, pentru accesarea căruia, trebuie creat un cont de utilizator al portalului, ulterior având acces gratuit sau contra cost, în funcţie de tipul serviciului.

Este important de menționat faptul că pentru a putea înființa o firmă online, ai nevoie de o semnătură electronică. Dacă nu deții această semnătură semnătură electronică, poți apela la un avocat care să te ajute să îți înființezi firma online. 

Documentele necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului, înregistrarea fiscală şi autorizarea funcţionării societăţii în nume colectiv, in comandită simplă şi cu răspundere limitată sunt:


Operaţiuni prealabile

Ca prim pas, este necesar să verificați disponibilitatea firmei prin depunerea unei cereri de verificare disponibilitate şi/sau rezervare firmă - formular, completată cu 3 denumiri în ordinea preferinţelor.


Ulterior veți primi o dovadă privind disponibilitatea și rezervarea firmei pe e-mail sau prin poștă, în funcție de cum doriți. Această cerere se poate depune la secțiunea „Verificare disponibilitate denumire firmă și rezervare online denumire firmă”.

Înregistrare

 1. Cererea de înregistrare (în original) - formular;

 2. Anexa 1 privind înregistrarea fiscală - formular şi, după caz, Anexa 2 privind investiţia străină  - formular;

 3. Este necesar să atașați și declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:

 • persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 - original); 

 • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 - original);

 1. Trebuie să atașați și dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei (în original);

 2. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (original);

 3. Atașați o declaraţie că persoana are calitatea de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată sau că societatea cu răspundere limitată cu asociat unic nu este asociat unic în altă societate cu răspundere limitată (original) - detalii;

 4. Redactarea actului constitutiv, ce va include în mod obligatoriu denumirea și sediul firmei, forma juridică a firmei, durata de funcționare a firmei, obiectul de activitate, respectiv lista codurilor CAEN, capitalul social, finanțarea firmei, veniturile firmei, conducerea și administrarea firmei, controlul firmei, evidența economico-financiară a firmei, dizolvarea și lichidarea firmei, soluționarea diferendelor, forța majoră, dispoziții finale.

 5. Trebuie să vă alegeți sediul firmei și să faceți dovada dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social, în acest sens puteți să încheiați un contract de comodat sau un contract de închiriere ( atașați o copie);

 6. Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit - formular;

 7. Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit pct. 9 rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social - detalii;

 8. Dovada efectuării vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social, pe care îl veți depune la bancă și veți atașa chitanța primită, iar valoarea minimă ce poate fi aleasă este de 200 RON;

 9. Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea se află şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate (copii certificate);

 10. Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi (original);

 11. Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice (în copie);

 12. Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii, ce pot fi date în faţa directorului ORC sau a înlocuitorului acestuia care va certifica semnătura sau în formă autentică la notarul public (în original) - detalii;

 13. După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public - detalii;

 14. Dacă este cazul:

 • actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (copie certificată);

 • avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 (completat pe formular - tip);

 • hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii a fondatorilor persoane (copie certificată); 

 • mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (copie certificată); 

 • certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participă la constituirea unei societăţi, emis de o bancă sau de camera de comerţ competentă din ţara de naţionalitate (original şi copie tradusă);

 • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);

 • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);

 1. Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice - formular - tip;

 2. Dovezile privind plata tarifului legal - detalii:

Este necesar să aveți toate documentele necesare scanate individual, în format PDF și semnate electronic utilizând semnătura electronică.


După înființarea firmei vă vor fi eliberate de către Registrul Comerțului următoarele documente: certificatul de înregistrare, încheierea de înregistrare și certificatul constatator.

21 afișare0 comentariu