Caută
  • Mădălina Țambrea

Coronavirus, Ordonanța privind susținerea mediului de afaceri

Actualizată în: 29 Mart. 2020Măsuri și modificări impuse prin Ordonanța de urgență nr. 29/2020 privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare

Pe durata stării de urgență, întreprinderile mici și mijlocii, astfel cum sunt definite de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități - electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

În contractele în derulare, încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii poate fi invocată forța majoră împotriva acestora numai după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.

Se prezumă a constitui caz de forță majoră, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, împrejurarea imprevizibilă, absolut invincibilă și inevitabilă la care se referă art. 1.351 alin. (2) din Codul civil, care rezultă dintr-o acțiune a autorităților în aplicarea măsurilor impuse de prevenirea și combaterea pandemiei determinate de infecția cu coronavirusul COVID-19, care a afectat activitatea întreprinderii mici și mijlocii, afectare atestată prin certificatul de situație de urgență. Prezumția poate fi răsturnată de partea interesată prin orice mijloc de probă. Caracterul imprevizibil se raportează la momentul nașterii raportului juridic afectat.

Penalitățile stipulate pentru întârzieri în executarea obligațiilor decurgând din contractele încheiate cu autoritățile publice de către întreprinderile mici și mijlocii nu se datorează pentru durata stării de urgență.

Contribuabilii care aplică sistemul de declarare și plată a impozitului pe profit anual, cu plăți anticipate efectuate trimestrial, pot efectua plățile anticipate trimestriale pentru anul 2020, la nivelul sumei rezultate din calculul impozitului pe profit trimestrial curent.

Pentru obligațiile fiscale scadente începând cu 21 martie 2020 și neachitate până la încetarea măsurilor prevăzute de prezentul articol nu se calculează și nu se datorează dobânzi și penalități de întârziere. Obligațiile fiscale menționate nu sunt considerate obligații fiscale restante.

De asemenea, se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanțelor bugetare, cu excepția executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală.


Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire se aplică, prin efectul legii, de către instituțiile de credit sau terții popriți, fără alte formalități din partea organelor fiscale. Aceste măsuri fiscale încetează în termen de 30 de zile de la încetarea stării de urgență.

Plata ratelor și dobânzilor aferente împrumuturilor acordate de Ministerul Finanțelor Publice din venituri rezultate din privatizarea unităților/subdiviziunilor administrativ teritoriale se poate amâna, la cererea acestora, pe o perioadă de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Pentru această perioadă Ministerul Finanțelor Publice nu calculează dobânzi și dobânzi de întârziere. Această facilitate nu este acordată împrumuturilor care la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență înregistrează restanțe la plată.

Vor fi prorogate termenele de plată a impozitelor locale până la data de 30 iunie 2020.

De asemenea, a fost prorogat termenul pentru depunerea intenției de restructurare până la data de 31 iulie 2020, dar și termenele de depunere a cererilor de restructurare a obligațiilor bugetare se vor proroga până la 30 octombrie 2020, sub sancțiunea decăderii.47 afișare0 comentariu