Caută
  • Mădălina Țambrea

Concedierea în contextul Covid 19
1. Ce reprezintă concedierea

Potrivit articolul 58 din Codul Muncii, concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului.

2. Cazurile în care poate fi dispusă concedierea

Concedierea poate fi dispusă pentru motive care țin de persoana salariatului sau pentru motive care nu țin de persoana salariatului.

Printre motivele care țin de persoana salariatului regăsim:

- cazul unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de muncă;

- cazul arestării preventive sau la domiciliu pe o perioadă mai mare de 30 de zile;

- atunci când se constată inaptitudinea fizică și/sau psihică a salariatului, fapt ce nu îi permite să-și îndeplinească atribuțiile în mod corespunzător;

- când angajatul nu corespunde profesional locului de muncă.

Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului este determinată de desființarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive, fără legătură cu persoana acestuia. În această situație, desființarea locului de muncă trebuie să aibă o cauză reală și serioasă, iar salariații concediați pentru motive care nu țin de persoana lor vor avea dreptul la indemnizație de șomaj și pot beneficia de compensații, în condițiile stabilite de lege și de contractul colectiv de muncă aplicabil.

3. Condiții de legalitate cu privire la concediere

În toate cazurile amintite anterior, persoanele concediate au dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucrătoare, cu excepția cazul în care angajatul care se află în perioada de probă nu corespunde din punct de vedere profesional locului de muncă.

Decizia de concediere trebuie comunicată în scris, producând efecte de la momentul comunicării salariatului și trebuie să conțină în mod obligatoriu motivele concedierii și durata preavizului, în caz contrar, concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută.

În caz de conflict de muncă angajatorul nu poate invoca în fața instanței alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere, iar dacă concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanța va dispune anularea ei și va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și reactualizate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.

De asemenea, la solicitarea salariatului instanța va putea dispune repunea părților în situația anterioară emiterii actului de concediere.

În cazul în care salariatul nu solicită repunerea în situația anterioară emiterii actului de concediere, contractul individual de muncă va înceta de drept la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești.

4. Poate angajatorul să facă concedieri în contextul Covid 19?

Potrivit Codului Muncii, concedierea salariaților nu poate fi dispusă pe durata suspendării activității ca urmare a instituirii carantinei.

Așadar, angajatorul nu poate invoca drept motiv al concedierii contextul Covid 19, relațiile de muncă pot înceta doar din cauza motivelor anterior menționate, iar o concediere întemeiată pe motivul instituirii carantinei este abuzivă.

Însă, aceste reguli nu vor se aplica în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau a dizolvării angajatorului, în condițiile legii.

5. Se poate contesta decizia de concediere?

Dacă persoana concediată consideră că decizia este nejustificată, are dreptul de a o contesta în instanță în termen de 45 de zile calendaristice de la data la care a fost comunicată, contestația de concediere se va depune la tribunalul în raza căruia domiciliază salariatul.

Astfel cum am menționat, dacă instanța constată că procesul de concediere nu a fost legal, poate dispune anularea deciziei, iar la cererea salariatului angajatorul poate fi obligat la plata unor despăgubiri și a cheltuielilor de judecată, în plus instanța de judecată poate să dispună reintegrarea pe postul deținut anterior concedierii.

Decizia pronunțată de tribunal poate fi atacată la instanța superioară. Dacă după rămânerea definitivă a hotărârii angajatorul refuză să o respecte, atunci se va putea recurge la executarea silită prin intermediul executorului judecătoresc.

161 afișare0 comentariu