Caută
  • Mădălina Țambrea

Modificări privind admiterea la facultate și la master în anul universitar 2020-2021


A fost publicat, în Monitorul Oficial, Ordinul nr. 4205/2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 6.102/2016.


Principalele modificări instituite cu privire la admiterea, organizată în anul universitar 2020-2021, în studiile universitare de licență, de master și de doctorat sunt:


Organizarea concursului de admitere pentru fiecare ciclu de studii universitare se poate desfășura și online, instituțiile de învățământ superior având obligația să își prevadă în metodologia proprie și această modalitate de admitere.


Din componența dosarului de concurs, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, se elimină cerința de depunere a copiilor legalizate ale documentelor, înlocuindu-le cu certificarea conformității cu originalul de către persoana/persoanele care are/au atribuții desemnate în acest sens. Prin excepție, pentru constituirea dosarului de concurs aferent anului universitar 2020-2021 se poate realiza înscrierea online prin încărcarea documentelor de către candidați cu asumarea responsabilității de către aceștia cu privire la autenticitatea și corespondența dintre documentele digitale/scanate și cele originale.


La calculul mediei generale de admitere la studii universitare de licență, în baza autonomiei universitare, pot fi luate în considerare medii de la discipline din anii de studii liceale, notele de la probele de bacalaureat, media de la bacalaureat sau alte criterii specifice, conform metodologiei proprii a instituției de învățământ superior.”

59 afișare0 comentariu