Politică de Confidențialitate


MT Legal Blog (denumit în continuare ”MT”) – este un blog juridic ce dorește să explice legislația din România pe înțelesul tuturor.

MT prelucrează datele cu caracter personal ale vizitatorilor site-ului în conformitate cu legile aplicabile privind confidențialitatea datelor cu caracter personal.

Respectăm dreptul la viață privată al persoanelor care vizitează Site-ul și care ne contactează prin intermediul site-ului. Prin accesarea informațiilor de pe site există posibilitatea să ne furnizați date care să ne ajute să vă identificăm (cum ar fi: nume, e-mail sau număr de telefon).

Politica de Confidențialitate împreună cu Termenii și Condițiile prezente pe site, reglementează modul de prelucrare a datelor cu caracter personal de către MT. 


1. Introducere

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este persoana care poate fi identificată direct sau indirect.

Prezenta Politică de confidențialitate respectă dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”).


2.Cookie-uri 

Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum și pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor. MT nu utilizează tehnologii și module de tip cookie și nu plasează automat informații pe calculatorul dumneavoastră (nu plasează Pixel Tags – „taguri pixel”, „GIF-uri transparente” sau alte asemenea tehnologii).


3. Temeiurile juridice ale prelucrării

A. Prelucrarea bazată pe consimțământ [art. 6 alin. (1) lit. (a) din GDPR]
Prelucrările de date având ca temei consimțământul vizitatorilor pot fi diverse, în funcție de activitățile concrete desfășurate și scopurile urmărite. De exemplu, prelucrarea datelor persoanelor fizice, în scop de promovare (transmiterea de alerte legale/newslettere prin e-mail) se realizează pe baza consimțământului liber, specific, informat și lipsit de ambiguitate, obținut în mod legal de la vizitatorii site-ului.


B. Prelucrarea necesară pentru încheierea și executarea unui contract [art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR]
Acest tip de prelucrare are loc, spre exemplu, atunci când MT încheie un contract de colaborare cu o persoană fizică sau o persoană juridică.


C. Prelucrarea necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale [art. 6 alin. (1) lit. c) din GDPR]
Prelucrarea datelor cu caracter personal pe temeiul necesității conformării unei obligații legale presupune existența unei norme legale imperative aplicabile MT. În acest caz, prelucrarea este necesară în vederea conformării obligației legale.


Datele cu caracter personal ale minorilor
MT nu solicită și nu colectează în mod intenționat date personale de la minori. În situația în care MT descoperă că a colectat în mod accidental date personale de la un minor, va elimina acele date în cel mai scurt timp posibil. Totuși, MT va putea colecta date cu caracter personal de la minori atunci când există consimţământul expres acordat în acest sens de către părinți sau reprezentanții legali.


Newslettere și e-mail-uri
Anumite informații care ne ajută să vă identificăm sunt necesare în vederea transmiterii noutăților legislative.

În cazul în care ne furnizați adresa dumneavoastră de e-mail (pentru că solicitați primirea comunicărilor și noutăților noastre, prin abonarea voluntară la newsletter sunteți în baza noastră de date ca urmare a unor corespondențe anterioare, adresa dvs. de e-mail a fost selectată dintr-o bază de date la care ați subscris ori adresa dvs. se regăsește pe site-urile publice) aceasta va fi folosită în vederea transmiterii de informații cu privire la articolele publicate pe site-ul nostru.Drepturile persoanelor vizate
Potrivit dispozițiilor GDPR, beneficiați de următoarele drepturi:

a. Dreptul de acces - de a obține din partea MT o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:
- scopul prelucrării;
- ce fel de date cu caracter personal sunt vizate;
- destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate;
- perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal;

- existența dreptului de a solicita MT rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal;
- existența dreptului de a depune plângere în fața Autorității de supraveghere;
- în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate direct de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora.

b. Dreptul la rectificare - dreptul de a obține de la MT rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc;

c. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - dreptul de a obține din partea MT ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, respectiv obligația MT de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate, în cazul în care există unul dintre următoarele motive:
- datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
- dumneavoastră vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) sau cu art. 9 alin. (2) lit. a) din GDPR, și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
- dumneavoastră vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (1) din GDPR și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau dumneavoastră vă opuneți prelucrării în temeiul art. 21 alin. (2);
- datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
- datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine MT în temeiul dreptului UE, sau al dreptului intern sub incidența căruia se află societatea.

d. Dreptul la restricționarea prelucrării, când:
- contestați exactitatea datelor, pentru perioada în care MT verifică exactitatea datelor;
- prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
- MT nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
- v-ați opus prelucrării în conformitate cu art. 21 alin. (1) GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

e. Dreptul la portabilitatea datelor, adică dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat către MT într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea MT, în cazul în care: prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) sau al art. 9 alin. (2) lit. a) GDPR sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. (1) lit. b) GDPR și prelucrarea este efectuată prin mijloace automate;

f. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată.
Pentru exercitarea efectivă a acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă la adresa de e-mail tambrea.madalina@yahoo.com.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției în cazul în care vă considerați neîndreptățiți.

Pe Site, utilizatorul este responsabil pentru toate activitățile care survin ca urmare a furnizării voluntare a numelui, e-mailului și numărului de telefon al acestuia. MT nu poate fi considerată responsabilă pentru erorile survenite din cauza neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea numelui, e-mailului și numărului de telefon al acestuia. Datele personale ale utilizatorului vor putea fi folosite de către MT numai în scopul declarat al acestui Site. Datele personale vor putea fi însă transmise autorităților responsabile să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorităţi în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu reglementările în vigoare.


4. Perioada de reținere a datelor

Datele cu caracter personal prelucrate de MT în scopurile menționate anterior vor fi păstrate doar cât este necesar, pe durata raportului stabilit cu MT și ulterior pentru perioadele de reținere impuse de legislația aplicabilă.

Datele cu caracter personal vor fi păstrate pe durata solicitată sau permisă de legislația aplicabilă. La expirarea acestor perioade sau la solicitarea dumneavoastră vom elimina/șterge aceste date. 


5. Transferul datelor cu caracter personal
MT nu va divulga niciodată datele dumneavoastră cu caracter personal unei societăți comerciale sau organizații terțe care intenționează să le folosească în scopuri de marketing direct, cu excepția situației în care v-ați oferit consimțământul expres și prealabil în acest sens.

Din rațiuni strict tehnice, datele dumneavoastră ar putea fi dezvăluite unor colaboratori externi care își desfășoară activitatea în domeniul IT&C (spre exemplu, unui furnizor de soluții software pentru găzduirea Site-ului, ori în vederea transmiterii de newsletter-uri din partea MT). În aceste cazuri ne vom asigura că partenerii menționați respectă securitatea și confidențialitatea informațiilor dumneavoastră.

De asemenea, am putea dezvălui informațiile dumneavoastră personale, în cazul în care ne este solicitat acest lucru prin lege sau în cazul în care este în mod rezonabil necesar pentru a ne conforma procedurilor legale, pentru a răspunde oricăror solicitări și pretenții, sau pentru a proteja siguranța sau drepturile MT, ale clienților săi, ori ale publicului în general.

MT nu transferă datele cu caracter personal ale persoanelor vizate în afara Spațiului Economic European.


6. Securitatea datelor
MT ia toate măsurile organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja confidențialitatea și securitatea informațiilor dumneavoastră personale colectate de pe Site, dar și din alte surse, inclusiv în cazul categoriilor speciale de date cu caracter personal și informațiilor personale colectate de la minori. Aceste eforturi includ stocarea informațiilor dumneavoastră personale în medii de operare sigure, criptate, care nu sunt disponibile pentru public și care sunt accesibile numai MT.


7. Date de contact
Pentru orice solicitări, reclamații sau comentarii cu privire la prezenta politică de confidențialitate sau la practicile de colectare a informațiilor, ne puteți contacta la adresa de e-mail: tambrea.madalina@yahoo.com.


8. Drepturi de autor
© Copyright 2020 MT Legal Blog. Toate drepturile rezervate.
Conținutul Site-ului este protejat de legile dreptului de autor. Toate materialele (incluzând, fără limitări, toate articolele, textele, pozele, logo-urile și design-ul) conținute în acest Site sunt protejate de legile dreptului de autor și nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul expres scris al MT. Site-ul este proprietatea MT. Utilizatorii se obligă să nu copieze texte pentru folosirea acestora în scopuri comerciale.


9. Înregistrarea în vederea transmiterii newsletter
Dacă utilizatorul alege să se înregistreze în scopul de a primi notificări prin mail, MT va folosi datele personale pentru a livra serviciul solicitat. 

Vizitatorul site-ului poate solicita anularea înregistrării, iar MT îl va elimina din lista de email-uri împreună cu toate datele personale.